Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Javni zavod – Zavod za turizem in šport občini Kamnik

Naziv organa: Javni zavod – Zavod za turizem in šport v občini Kamnik
Direktorica: Božena Peterlin
Naslov: Glavni trg 2 SI-1241 Kamnik
Telefon: +386 (0) 1 831 82 50
Telefaks: +386 (0) 1 831 81 92
E-pošta: bozena.peterlin@kamnik-tourism.si
Odgovorne uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja Odgovorna oseba za zagotavljanje javnosti dela je Maja Sušnik (v.d. direktorice občinske uprave občine Kamnik)
Matična številka: 1511181
ID za DDV: 80971423
TRR: 01243 6030215015 - URSJP Ljubljana; BSLJSI 2X

Svet Zavoda: Jože Korošec, Damjan Hančič, Martina Jerše, Matjaž Šporar, Brane Golubović, Maja Žagar, Franci Kramar

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dejavnost Javnega zavoda – Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik

Zavod za turizem in šport v občini Kamnik - javni zavod deluje s cilji pospeševati razvoj turizma in športa v občini Kamnik. Za lažjo dosego ciljev se trudimo predvsem na naslednjih področjih:

  • oblikovanje celovite turistične ponudbe občine Kamnik;

  • sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi subjekti s področja športa in turizma;

  • priprava razvojnih projektov v skladu z zahtevami Evropske skupnosti;

  • koordiniranje na področju turizma med člani LTO, društvi in ostalimi podjetji v občini ipd.

Kaj so informacije javnega značaja:

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam (zakon jih enotno imenuje prosilci). Prosilci imajo tako pravico zahtevati od določenega organa, ki po njihovem mnenju razpolaga z informacijo, ki jo želijo, da jim informacijo posreduje. Organi, ki so dolžni prosilcem omogočiti prost dostop do informacij javnega značaja pa so državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava ter nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. (Vir: Republika Slovenija, Portal upravnih enot)